انتقادات و پیشنهادات سوالات و مشکلات کاربران مكاتبه با گروه مديريت
انجمن پايان نامه ها بخش درخواست مقاله مجله الكترونيكي انجمن
بهترين كاربران هفته (به زودي) بهترين مديران هفته ( به زودي) جايزه ويژه ماه (به زودي)

Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 19 of 19

Thread: مقالات منظر شهری

 1. #1
  آتيشپاره
  Pari's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  تو قلب ... :دي
  Posts
  8,903
  Thanks
  2,271
  Thanked 4,552 Times in 2,241 Posts
  حالت من : ShadOsarhal

  مقالات منظر شهری

  مفهوم منظر شهری

  مقدمه : ادموند بیکن بر این اعتقاد است که ساختن شهر یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری است که شکل آن همواره شاخص شناخت بی رم درجه تمدن بشر بوده و خواهد بود. او مجموعه تصمیمات مردم ساکن آن شهر را تعیین کننده شکل آن می داند و به نظر او در شرایط خاص، اصل تاثیر این تصمیمات در یکدیگر قدرتی است چنان روشن و شکیل که به زاده شدن شهری اصیل می انجامد.
  بیکن در بخشی از کتاب «طرای شهرها» به عنوان «شهر اصل عملی ارادی» بر این تصور که شهرها یک جور ادثه عظیم اند که خارج از اختیار و اراده انسان رخ داده و صرفاً از قانونی تغییر ناپذیر تبعیت می کنند، خط بطلال کشید.
  به همین قیاس می توان گفت که منظر شهری نیز بعنوان یک شاخص و نماد درجه و کیفیت تمدن و رویات جمعی هر ملت و قومی اصل تصمیمات و تصورات مردم آن شهر است و منظر شهری اصل عمل ارادی و نه مصول اتفاقی یا خارج از یطه قوانین و قواعد انسان فهم است.
  با وجود اینکه امروزه دیگر بر تصور «خارج از اراده انسانی بودن شهر» پافشاری نمی شود و تقریباً همگان با نظر بیکن هم عقیده اند اما هنوز تصور دیگری با قوت و قدرت پابرجاست و آن تلیل و تفسیر شهر و منظر شهری بدون توجه به انسان هم به عنوان سازنده آن و هم بعنوان ادراک کننده آن است.

  دیدگاه های مختلف در ماهیت منظر شهری به طور خلاصه سه نظریه مورد «الت وجودی» کیفیت منظر شهری مطر می باشد :
  تلقی کیفیت منظر شهری به مثابه صفتی که ذاتی میط کالبد شهر بوده و مستقل از انسان بعنوان ناظر و مدرک وجود دارد.
  تلقی کیفیت منظر شهری به مثابه مقوله ای کاملاً ذهنی و سلیقه ای که توسط ناظر ساخته می شود و هیچ گونه رابطی به ساختار و خصوصیت میط کالبدی ندارد.
  تلقی کیفیت منظر شهری به مثابه «پدیدار» (فنومن) با رویدادی که در جریان داد و ستد میان خصوصیات کالبدی و مسوس میط از یک سو و الگوها، نمادهای فرهنگی و تواناهیهای ذهنی فرد ناظر از سوی دیگر شکل می گیرد. در این تلقی پدیدار شناسانه، مفهوم منظر شهری، مفهومی قابل تفسیر و تاویل است.
  دو تلقی اول امروزه با بررسی های عمیق فلسفی و مطالعات نوه ادراک انسان از فضای مصنوع مورد تردید واقع شده اند و عموم صابنظران بر وجود رابطه ای تعاملی و دو طرفه بین انسان و میط مصنوع اتفاق نظر دارند.
  بعنوان مثال کریستیان نوربری شولتز براساس ضور عمیق انسان در فهم فضا و وجود یک رابطه سه گانه بین انسان با فضای هستی و فضای مصنوع، شهر را مورد تفسیر قرار می دهد.
  در این نگاه انسان موجودی متفکر است که سعی می نماید با شرایطی که میط فرا روی او قرار می دهد، آنرا معنی دار می سازد. انسانی که پا به فضای هستی می گذارد در آن تفکر نموده و با درک آن به آفرینش فضا یا قوام بخشیدن به فضای هستی می پردازد.
  از نظر شولتز می توان دو مرله برای روند ساختن بوسیله انسان ترسیم نمود. مرله نخست «درک» او از فضای هستی است و مرله دوم ساختن او بر اساس ادراک و درک از فضای هستی است.
  بعد از مرله ساختن، کالبد مصنوع نیز بر ادراک ذهنی انسان تأثیر می گذارد و این دور، تعامل انسان و میط را بوجود میاورد.
  به این ترتیب، منظر شهر برآيند مجموعه ادراكات مسوس و ذهنيت انسان از ميط شهری است. در ابتدا ادراكات مسوس نتيجه تاثير كليت عواملي كه واس انسان را متاثر مي سازد، بدست میآیند. درمرله بعد شناخت مسوس از ميط در تركيبي مادي – معنوي با ذهنيت و خاطرات افراد موجودي جديد خلق مي كند كه منظر نام دارد.
  ادراك منظر شهري: در نخستين گام، ادراک منظر شهری ادراكي مسوس است كه موجب لذت، نشاط، آزردگي، ترس و ساير واكنشهاي سي آدمي مي شود. در قيقت عمده ترين اثر كيفيت سيماي شهر در مدوده اين گروه از واكنشهاي روي به ظهور مي رسد. ادراكات مسوس از منظر شهر، تنها در زمينه عناصر بصري نبوده، بلكه سر و صداي ميط، بو و ساير عوامل تاثير گذار بر واس انساني نيز در شكل دهي به آن ايفاي نقش مي كنند.
  از سوي ديگر منظر به داده هاي مسوس جهان اطراف ما خلاصه نمي شود. بلكه پيوسته در ارتباط با ذهنيت ناظر، تشخص مي يابد : ذهنيتي كه بيش از يك نگاه بصري معمولي است. یعنی در منظر شهری نگاه به شهر و میط شهری، نه فقط بوسیله چشم سر بلکه به همراه «چشم دل» یا «چشم ذهن» صورت می گیرد و ترکیبی از این دو نگاه است. از اين رو بررسي منظرين غير از ريخت شناسي ميط به شمار مي آيد.
  ذهن انسان تصویر ذهنی شهر را بر مبنای تاثیرات سی، تجربیات و خاطرات شخصی، قضاوت زیبایی شناسایی تجربیات جمعی و گروهی و خاطرات جمعی، وادث تاریخی و چارچوب فرهنگی ارزش ها و آرمان ها و ایده آل ها شکل می دهد. که به منظر شکل می دهد و هم در منظر شکل می گیرد. زیرا خلق معنا فرایندی منفعل نیست که ذهن اطلاعات سی را دریافت کند و آنها را بر اساس قوانین تداعی معانی به هم متصل کند. بلکه فرآیندی فعال و خلاق است در این فرآیند عین و ذهن یک واد را تشکیل میدهند و ذهن جهانی را که در فرآیند ادراک س می کند، می آفریند. یعنی معنا هم شامل موارد واقعیت مادی (مسوس) و هم زاده ذهن شناساست.
  منظر شهري نیز در آغاز امري عيني است كه بواسطه كيفيت ظهور عوامل فيزيكي ميط موجوديت مي يابد. لكن تدريجاٌ و بواسطه ضور در شرايط تاريخي و تكرار شدن در مقابل گروه انسانهاي ادراك كننده آن، واجد نوعي وجود ذهني گشته و به عنصر مشترك پيوند دهنده افراد جامعه بدل مي گردد. منظر در اين الت موجودي عيني – ذهني است كه در هر دو عالم واقع و ذهن داراي موجوديتي است كه قطع هيچ يك از آنها مقدور نيست.
  به تعبیر راپاپورت؛ « منظر شهری کلیتی است که تی پس از ترک میط نیز در خاطر انسان می ماند، اصل تعامل میان انسان (ناظر) و میط اوست؛ ارتباط متقابل شخص و مکان... منظر شهر مجموعه ای از گشتالت هاست. وقتی کلیتی ذهنی می شود که به آن معنایی استوار داده شود که از ظرفیت فرهنگی یا منطقه ای اقتباس شده است. منظر شهری در واقع کلیت به هم پیوسته ای از نمادها و نشانه هاست که به مفاهیم، ارزش ها، معانی و چیزهایی شبیه به آن واقعیت می بخشد.»
  ویژگی اصلی مفهوم منظر شهری آن است که به عنوان یک پدیده «عینی – ذهنی» انسانی – کالبدی و یک ساختار اجتماعی – فضایی مطر می گردد به عبارت دیگر منظر شهری پدیداری است که تنها از طریق تجربه انسانی و در تعامل میان انسان و میط آشکار می شود. این مفهوم از مفهوم فضایی و سه بعدی کالبد فراتر رفته و با لاظ گردیدن، بعد «معنا» یک تول چارچوبی از پارادیم «فضا» به پارادیم «مکان» دانست. اگر گفته کریستن نوربرگ شوانتز را که «مکان فضایی است که معنایی بدان افزده شده باشد و وظیفه معماری متجسد نمودن معناست بپذیریم، در اینصورت وظیفه طراانی را که در صدد خلق «منظر شهری» باشند، باید جستجو و کشف معانی تاریخی، طبیعی، فرهنگی در میط شهری و عینیت بخشیدن به آنها در قالب های کالبدی و بصری تعریف نمود.
  در مجموع باید گفت: موضوع منظر شهري مقولهای دو بعدي به شمار ميرود : از يك سو به مولفه هاي مسوس (و عمدتاٌ بصري) سازنده فضا مي پردازد و از سوي ديگر به شرايط ذهني فضا شامل ابعاد تاريخي، خاطره اي، هويتي و امثال آنها نظر مي كند.

  منابع:
  مبث سیما و منظر شهری، طر پژوهشي تدوين راهبردهاي ساماندهي نواي اطراف ايستگاههاي مترو. پژوهشكده نظر. 1381
  دکتر سید امیر منصوری، جزوه درس منظر شهری،گروه معماری منظر، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران
  مجله آبادی، شماره 53 ویژه نامه منظر شهری


  [فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را ببینند. ]

 2. # ADS
  Circuit advertisement
  Join Date
  Always
  Location
  Advertising world
  Posts
  Many   

 3. #11
  آتيشپاره
  Pari's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  تو قلب ... :دي
  Posts
  8,903
  Thanks
  2,271
  Thanked 4,552 Times in 2,241 Posts
  حالت من : ShadOsarhal
  قرائت منظر(بررسی تطبیقی ساماندهی منظر شهری در بلوک های شرق و غرب اروپا)

  گوران عرفانی/ فارغ معماری دانشگاه تهران/ ورودی 83
  [فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را ببینند. ]


  پیشگفتار
  نوه انجام کار پژوهشی بر اساس تمرکز بر روی بازدید هدفمند و در راستای فرضیه انجام کار پژوهشی صورت گرفته است. در همین راستا فرضیه و اهداف اولیه در جهت کار پژوهشی تعریف گردید. ارائه پروپوزال پیشنهادی جهت انجام کار پژوهشی بر اساس دانسته های اولیه تعریف گردید، بدیهی است در طول انجام کار پروپوزال پیشنهادی دستخوش تغییرات لازم گردید.
  در این نوشتار سعی بر این شده است که نظام انجام کار پژوهشی در راستای موضوع به صورتی مدون ارائه گردد به نوی که بتواند برای خواننده، مطالب قابلیت بهربرداری علمی را به صورتی کاملا ساده و روشن به همراه داشته باشد.

  مقدمه
  تعامل انسان با میط در طول تاریخ مراتب پاسخگویی به نیاز ها و انتظارات اوست که مصول آن ، شکل فضایی و کالبدی است که به میط خود می بخشد. این شکل فضایی به مقتضای مکان و زمان هویت ویژه ای به خود گرفته است که همان منظر آن می باشد. انسان بدوی برای آن که تصور خود از میط زیستش را بهبود ببخشد آن را با منظره ای تطبیق می داد و تاثیر وی بر میط اندک بود و تمام عناصر معرف منظر شهر مدود به خانه ها و ساختمان های مذهبی می شد. بنا به تغییر شیوه زندگی و نوع مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بشر معاصر تصویری برای شهر ادث شد که متاثر از پیچیدگی آن مناسبات بود. این امر به دنبال خود نیاز به کنترل شکل شهرها برای قرائت خوانای منظر آن ها را ملزوم داشته است.
  در همین راستا و بر اساس دانسته های ابتدایی یک فرضیه ابتدایی مطر گردید. در ظاهر این فرضیه کاملا بدیهی می نمود اما با شروع کار، بتدریج زوایای پنهان دیگری که در پس زمینه این فرضیه ساده بر ما روشن گردید. لزوما فرضیه نباید مطالب پیچده ای را بیان کند بلکه اندیشدن به مسائل به ظاهر ساده و رفتن به عمق مطلب می تواند ما را در شناخت ابعاد پنهان موضوع یاری نماید.

  فرضیه
  تفاوت منظر شهری بلوک های شرق و غرب اروپا متاثر از تفاوت سیاست های (نگاه)منظرین مدیران و کاربران شهر می باشد.
  هدف
  شناخت اهداف و سیاست های ساماندهی سیما و منظر شهری در بلوک های شرق و غرب اروپا بر اساس قرائت صی منظر آن ها و دستیابی به اصول و معیارهای منظرین آن.


  فرآیند طیف بندی شهر ها
  فرآیند پیشنهادی در جهت قرائت منظر شهرهای مورد بازدید به دو صورت از جز به کل و بالعکس توسط اعضای گروه انجام گرفت. بسته به شهر و اماکن مورد بازدید در کنار دانسته های ذهنی ما فرآیند قرائت منظر دستخوش تغییر می گردید. دانسته های نسبی ما از سیاست ها و اهداف کلان شهر های مورد بازدید غالبا منجر به شکل گیری قرائت از بالا به پایین به عبارتی کل به جزء می گردید اما در مورد سایر شهر ها قرائت به گونه ای دیگر اتفاق می افتاد... در واقع از جزء به کل. البته این امر در اکثر شهرها به صورت ترکیبی و همزمان اتفاق می افتاد همواره ما در تلاش بودیم یافته های ادراکی و سی از مکان را در کنار دانسته های خود قرار بدهیم و بلعکس. در واقع قرائت توامان از کل به جزء و بلعکس امری بود که همواره در جریان بود، البته میزان این نوع قرائت بسته به شهر و دانسته های ما دستخوش تغییر می گردید.
  پس از بازدید میدانی از شهرهای بلوک غرب شامل ونیز، مونیخ، لوگزامبورگ، استراسبورگ، فرانکفورت، برلین ... و تلیل یافته های بدست آمده در راستای فرضیه های مطر شده، توانستیم به یک طیف بندی از بین شهرهای مذکور دست یابیم.
  در این طیف، ونیز از جنس شهرهایی با داکثر میزان فظ وزن تاریخی و فرانکفورت شهری از جنس آینده با داکثر استفاده از مصال و المانهای مدرن در منظر شهری و شهرهای استراسبورگ و مونیخ در مابین این دو شهر قرار گرفته اند.
  با همین رویه سایر شهرهای بلوک شرق نیز در یک دسته بندی از یث میزان ضور مظاهر مدرنیته در ساختارشهری طبقه بندی گردیدند. میزان مداخله داکثری در کنار تمایل به بازسازی شهری امری بود که در سیمای شهری ورشو کاملا هویدا بود در واقع می توان منظر شهری امروز ورشو را مصول روند تاریخی این شهر در گذشته بویژه تخریب های ناشی از جنگ جهانی دوم و ضور اندیشه های کمونیست پس از جنگ دانست. اتفاقی که هرگز به این شدت در سیمای شهری سایر شهرهای کمونیست همچون پراگ و بوداپست قابل قرائت نیست. شاید به جرات بتوان گفت پراگ و بوداپست (بویژه در مرکز شهر) بیش از آنکه دارای چهره یک شهر کمونیستی باشند دارای سیمای مشابه سایر شهرهای بلوک غرب می باشند. به نظر می رسد اندیشه کمونیست توان تسلط بر گذشته پر فروغ و غنی این شهر ها را نداشته است در الی که میزان تخریب بالای شهر ورشو امکان ضور مظاهر اندیشه کمونیستی در سیمای این شهر بوجود آورده است.


  - سیمای شهری بوداپست بر فراز نایه بودا  - سیمای شهری پراگ در لبه رودخانه ولتاوا  - سیمای شهری مدوده کومتی برلین در کناره رودخانه آسپره  - سیمای شهری هسته مرکزی فرانکفورت در کنار برج های تجاری و مالی


  تفاوت میزان ضور گرو های مختلف اجتماعی در جلوگر نمودن سیمای شهری امری است که از قرائت سیمای شهر های بلوک شرق نسبت به غرب قابل دسته بندی است. در اندیشه های کمونیست نسبت به اندیشه های غربی مفاهیمی چون فرد، خانواده، ملت، دولت، نهادهای میانی ... دارای تعاریف متفاوتی هستند که میزان ضور آنها در سیمای شهری از شدت و ضعف کاملا متفاوتی بر خوردار است البته نباید پارمترهای زمینه ای چون روند تاریخی شکل گیری شهرها و اقلیم ...را نادیده گرفت. به طورکلی می توان گفت که تفسیر متفاوت از مفاهیم در نزد اندیشه ها به تفاوت منظر و سیمای میط های شهری منجر شده است بنوی که می توان با قرائت صی سیمای شهرها به اندیشه های پنهان در پس زمینه این شهر ها پی برد.
  [فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را ببینند. ]

 4. #12
  آتيشپاره
  Pari's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  تو قلب ... :دي
  Posts
  8,903
  Thanks
  2,271
  Thanked 4,552 Times in 2,241 Posts
  حالت من : ShadOsarhal
  آستانه و ریم فعالیت های انسانی در منظر شهری
  (قسمت دوم)
  مرتضی رهبر، رضا رامیار ، ممد مهدی سعیدی / دانشجویان کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه شهید بهشتی

  نقش انسان و ریم های انسانی در طرای مناظر شهری
  توجه به قوق عابر پیاده و انسان در یک میط شهری باید در اولویت قرار بگیرد. متاسفانه امروزه ما شاهد آن هستیم که توجه به رکت ماشین در بافت های شهریمان بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و و توجه به عابرین پیاده در وهله بعد قرار می گیرد. بافت های شهری ما در ایران را می توان در یک دید کلان به 2 قسمت تقسیم نمود: بافت های طرای شده پیش از ضور ماشین در آنها و بافت های طرای شده بعد از ضور ماشین. هرچند که در نوع دوم، مشکلات ضور ماشین و سرعت افزایش آن ها به وضو قابل مشاهده است اما امروزه مشکلات اد شهری ما بیشتر در آن بافت های قدیمی شهر رخ می دهد، میطی که طرای آن به قبل از ضور ماشین در آن میط بر می گردد. بافت هائی که فقط جهت ضور انسان در آنها طرای شده است و ظرفیت برد آن فقط در د ضور انسان می باشد، اما متاسفانه امروز شاهد ضور انبوه ماشین در این بافت ها می باشیم. اولین قدم درجهت ارتقا کیفیت مناظر شهری در این بافت ها، تلاش جهت ضور هر چه بیشتر انسان و نه ماشین در این میط ها می باشد. (تصاویر شماره 3 و4)  تصویر شماره 3: خیابان توسلی ( انتهای خیابان سپهسالار)
  تصویر شماره 4: پیاده رو خیبابان سعدی تهران


  از مهم ترین اصول در طرای مناظر شهری ایجاد س امنیت و آسایش روان برای شهروند می باشد. لذا بر ما لازم است که امروزه در طرای مناظر شهری خود اول انسان و نیاز های او را مد نظر قرار دهیم. توجه به شهروند و اساس تعلق آنها به میط شهری و توجه به این نکته که آنان در واقع افظان این فضای شهری اند، از اهمیت بالائی برخوردار است. آنچه که امروزه در بافت های شهریمان ضرورت دارد، ایجاد یک تعادل بین ریم خیابان و ریم انسان می باشد. مبث ریم انسان و ریم خیابان را می توان در یک نگاه دقیق تر به رایم زیر تقسیم نمود: ریم گروه های اجتماعی، ریم زیست میطی، ریم کاربری ها، ریم تاریخی و ... ریم تاریخی در بعضی از موارد به دی ائظ اهمیت می باشد که در مبانی طرای منظر شهری در اولویت توجه قرار می گیرد. در زیر به اختصار به بررسی این ریم ها می پردازیم.

  ریم گروه های اجتماعی در منظر شهری
  یک میط شهری باید فضائی پویا باشد و کانونی برای تجمع و تعملات اجتماعی بین همه گروه های اجتماعی شود. همانطور که پیش از این اشاره شد اصل در طرای مناظر شهری توجه به نیاز های انسانی است. ال این سوال مطر است که چگونه می توان به نیاز همه انسان ها پاسخ گفت؟ بدون شک گروه های اجتماعی مختلف نیاز های متفاوتی را از یک میط انتظار دارند و در واقع هدف ما طرای یک میطی پاسخده می باشد. در این راستا بایستی در اولین قدم گروه های اجتماعی مختلف و نیاز های آنها را شناسائی کنیم. برای مثال توجه به ضور معلولین در بافت های شهری از مهمترین نکات در طرای مناظر شهری می باشد. هرچند که مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 8/3/1368 صراتا به رعایت ضوابط و مقرارات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین در میط شهری اشاره دارد، اما متاسفانه امروزه شاهد کمترین توجه به این موضوع هستیم. توجه به گروه های سنی، جنسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مختلف از ضروریات ابتدائی در طرای مناظر شهری می باشد. نوع نگاه ما در طرای کلیه عناصر منظر شهری (مبلمان، فضای سبز، فضای رکت، پارکینگ و ...) باید در راستای بر آورده کردن نیاز این گروه ها باشد.  تصویر شماره 5: پیاده رو خیابان ملت (بهارستان)
  تصویر شماره 6: پیاده رو خیبابان ولیعصر تهران (مدوده پارک ملت)


  در تصاویر شماره 5 و6 می توان رویکرد های متفاوت نسبت به منظر یک پیاده رو را مشاهده کرد. در تصویر شماره 5 کمترین توجه ای به قوق انسانی در پیاده رو شده است و این در الی است که در عکس شماره 6 سعی بر برآورده کردن نیاز های انسانی در میط پیاده رو شده است.

  ریم زیست میطی در منظر خیابان شهری
  در یک منظر شهری، به عنوان یک میط زیست انسانی باید داقل هائی رعایت شود. در این میط زیستی میزان سر و صدا و آلودگی ها باید به گو نه ای باشد که باعث مزامت برای شهروندان نشود. میزان نور موجود در خیابان ها و نور اصل از خودرو ها نباید باعث خیرگی عابرین و عدم رضایت آنها شود. آلودگی ها علاوه بر بیماری، انسان را دچار خستگی می کند و اساس گریز از فضا را در انسان افزایش می دهد. از این رو در ترافیک شهری، باید این مسائا در نظر گرفته شود. منظر شهری باید با درنظر گرفتن ریم های زیستی شهروند، میطی را ارائه دهد که مردم بتوانند در آن بشینند و در آن به گفتگو بپردازند و تفری کنند. در این راستا توجه به فضای سبز و استفاده از نقاط عطف در طرای منظر و ضور آب به عنوان عامل آرامش بخش از اهمیت خاصی بر خوردار است. ( تصاویر 7،8،9،10 )  تصویر شماره 7: پیاده رو خیبابان ولیعصر تهران
  تصویر شماره 8: میدانی در پارک لاله ( مل تلاقی بافت شهری با پارک)
  تصویر شماره 9: میدانی در پارک لاله تهران  تصویر شماره 10: پیاده روئی در باغ نیاوران

  ریم کاربری ها در طرای یک منظر شهری
  توجه به فعالیت و کاربری های موجود در یک فضای شهری از اهمیت خاصی بر خوردار است. بدون شک نگرش به طرای منظر شهری در یک میط مسکونی با یک میط اداری یا تجاری متفاوت است. این تفاوت نشات گرفته از اختلاف در نیاز های انسان در این میط ها است. برای مثال در طرای منظر شهری بافت مسکونی، ریم خیابان، ریم پیاده رو، نوع کاشت گیاهان و ... همه باید به گو نه ای باشند که نهایت آسایش و اساس امنیت را برای ساکنین آن به ارمغان آورد. بیشتر مشکلات اساسی بافت های شهری ما در جائی رخ می دهد که تداخل بی نظم کاربری ها را داریم و با توجه به اینکه هر کاربری برای خود ریم خاص خود را نیاز دارد، آشفتگی های میطی خاصی در این نقاط رخ می دهد.  تصویر شماره 11: : پیاده رو خیابان ملت (بهارستان)
  تصویر شماره 12: پیاده روخیابان جمهوری (دفاصل بهارستان-استقلال)


  همانطور که در این تصویر شماره 11 مشاهده می کنید مغازه لاستیک فروشی با قراردادن لاستیک ها در خیابان یک ریمی را برای کاربری خود تعریف کرده است. این ریم که در واقع یک رکت عرضی از داخل مغازه به سمت خارج آن می باشد با رکت طولی پیاده در پیاده رو تداخل دارد. این جا است که الگوهای رفتاری دارای تناقض می شود. ادوارد هال در کتاب بعد پنهان خود در باره تاثیر میط بر نظام همجواری ها proxemic به طور مفصل بث می کند. می توان عینیت کامل سخنان ایشان را در این تصویر به وضو مشاهده کرد. وقتی انسان پیاده از جلوی این مغازه لاستیک فروشی عبور می کند به طور ناخودآگاه خود را در ریم این مغازه می داند و سعی در عبور سریع از آن مکان دارد که این غلط است زیرا پیاده رو جزو لاینفک قوق انسان در میط شهری می باشد.
  تداخل غلط نظام های کاربری، منجر به ایجاد آشفتگی بصری توام با تصویر ذهنی نامطلوب از میط می گردد. همانظور که در تصویر شماره 12 مشاهده می کنید تخصیص قسمتی از فضای پیاده رو به پارکینگ موتور منجر به ایجاد یک آشفتگی در نظام رکتی شده است. از اینگونه تداخل ها و عدم رعایت ریم کاربری ها در منظر شهری امروز مان به وفور می توان دید. در طرای مناظر شهری، نگاهی تک بعدی به فضای سبز و یا سایر عوامل شهری نگاهی غلط و بی جوابی خواهد بود. در واقع برای ارتقای کیفیت یک منظر شهری باید کلیه عوامل موثر در آن را مورد بررسی قرار داد.

  ریم تاریخی در یک منظر شهری
  در بسیاری از کشور ها، منجمله ایران خیابان های مرکز شهر از قدمت تاریخی قابل ملاظه ای برخوردارند. وجود درختان قدیمی، دیوار های منظم هندسی با مصال آجری و تزیینات و یا تی گذر نهر آب به این مکان ها س و ال و هویت خاص خود را می دهد. با اترام به این مسائل و استفاده از این پتانسیل ها در یک میط شهری، می توانیم این میط را به یک مکان و مقصد شهری تبدیل کنیم.  تصویر شماره 13 : میدان امیرچخماخ یزد
  تصویر شماره 14: خیابان سپهسالار


  در تصویر شماره 13 میدان امیر چخماخ یزد را مشاهده می کنید. در این میدان سعی شده است با فظ ریم تاریخی این اثر، و همچنین ارتقا کیفیت منظر آن از طریق آبنما و نورپردازی، تصویری پایدار در ذهن همه مردم از این بافت شهری ایجاد کنند. در تصویر شماره 14 ساختمانی تاریخی با نمائی زیبا را در خیابان سپهسالار تهران مشاهده می کنید. متاسفانه نه تنها ریم تاریخی این اثر رعایت نشده بلکه با قرار دادن مل کیوسک نگهبانی و سطل های زباله در لبه این بنا باعث کاهش سط کیفی منظر در این نقطه از شهر شده اند.

  جمع بندی و نتیجه
  همانطور که بیان شد، میط های شهری باید مراکزی برای تجمع انسان ها و ایجاد تعاملات اجتماعی باشند. بدون شک سط کیفی منظر شهری در گرایش شهروندان به این بافت ها از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است. لذا باید در طرای بافت های شهری مان به ارتقا سط کیفی منظر آن توجه کنیم. ارتقا سط کیفی مناظر شهری فراتر از نگاهی تک بعدی به عناصر منظر شهری می باشد. به عبارت دیکر در طرای منظر شهری کلیه عوامل فیزیکی و انسانی باید یکجا مورد توجه قرار گیرند. چه بسیارند بافت های شهری طرای شده ای که فقط عوامل فیزیکی همچون پوشش گیاهی، مبلمان شهری، بدنه ها و... مورد توجه واقع شده اند و به علت عدم توجه به نیاز های انسانی و ریم فعالیت های انسانی، طر هائی شکست خورده به ساب می آیند. امروزه دوران سعی و خطا را باید در طرای های شهری خود کنار بگذاریم و با نگاهی دقیق به تجربیات موجود و با توجه به قوق انسانی در میط های شهری، طری جامع و مانع را برای مناظر شهری مان ارائه نمائیم.

  منابع و مآخذ
  1) جان لنگ، علیرضا عینی فر (مترجم)، آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طرای میط، انتشارات دانشگاه تهران، 1386
  2) ادوارد هال، بعد پنهان، انتشارات دانشگاه تهران، 1385
  3) علی مدنی پور، فرهاد مرتضایی (مترجم)، طرای فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی – مکانی، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، 1387
  4) کوین لینچ، منوچهر مزینی (مترجم)، سیمای شهر، انتشارات دانشگاه تهران، 1385
  5) مقررات شهرسازی و معماری و طر های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
  6) مجله آبادی 38، مقاله آقای دکتر پاکزاد، ص 115
  7) مجله آبادی 39، مقاله آقای دونالد اپلیارد، ص 73
  8) مجله معماری و فرهنگ 2 و 3
  [فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را ببینند. ]

 5. #13
  آتيشپاره
  Pari's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  تو قلب ... :دي
  Posts
  8,903
  Thanks
  2,271
  Thanked 4,552 Times in 2,241 Posts
  حالت من : ShadOsarhal
  آستانه و ریم فعالیت های انسانی در منظر شهری
  (قسمت اول)
  مرتضی رهبر، رضا رامیار ، ممد مهدی سعیدی / دانشجویان کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه شهید بهشتی

  چکیده
  درساخت کالبد شهر به همان اندازه که عناصر فیزیکی دخیل هستند، رفتارهای انسانی نیز دخالت دارند؛ این قیقت که انسان برای هر فعالیت نیاز به یک بستر رفتاری دارد و این بستر با آستانه و ریم آن تعریف می شود، قیقتی است که اغلب درطرای نادیده گرفته می شود. درترسیم ریم هر فعالیتی می توان از رویکرد بوم شناختی و نظام اجتماعی به عنوان الگویی کارآمد که با ماهیت پیچیده روابط میط و فعالیتهای انسانی همخوانی دارد استفاده کرد. توانایی تشخیص این آستانه وریم درارزیابی میط از سوی کاربران، اهمیت فوق العاده ای دارد. اگر بتوانیم به تصویری کلی از نیازها وتمایلات و شیوه های رفتاری فرد دست یابیم در آن صورت تشخیص ریم هر فعالیت برای ما روشن می شود.
  این مقاله اصل پژوهشی در باب آستانه وریم رفتاری وکاربرد آن در طرای منظر شهری است که نتایج آن به صورت پیوندی بین مطالعات تئوریک و مطالعات میدانی در بافت های شهری ارائه شده است؛ در مطالعات میدانی تی الامکان سعی شده است تا نمونه هائی متفاوت از مناظر شهری ارائه گردد.
  کلید واژه: طرای منظر، بستر رفتاری، آستانه، ریم
  مقدمه
  میط و منظر شهری، میطی عینی و ذهنی برای شهروندان می باشد. ما این میط را در کاوش های اساسی و شناختی خود درک و دریافت می کنیم. این ادراک که هم به طور خودآگاه و هم ناخودآگاه صورت می گیرد، بر اوال و اساسات ما تاثیر می گذارد. در هنگام گذر از یک فضای شهری، عوامل میطی مختلفی، ما را مجذوب و ذهن ما را به خود مشغول می کنند. هر چند اساسات و شرایط درونی ما، در نوع نگاه مان به میط، تاثیر زیادی دارد، اما تاثیر میط و فضای اطراف نیز در ایجاد واکنشهای ما (تشدید و یا کاهش اساسات لظه ای) تاثیر قابل ملاظه ای دارند.
  منظر یک میط شهری، مجموعه ای از مرک های میطی می باشد. این مرک ها اطلاعاتی را برای ما می فرستند که ادراک فضا را در ذهنمان مقدور می سازند. طبق این اطلاعات و ادراکات است که ما نسبت به آن فضا، میط و تی نسبت به آن زمان قضاوت های خود را انجام می دهیم. اساسات ما در این میط شکل می گیرند و رضایت و عدم رضایت ما را به وجود می آورند. این مرک ها توسط واس ما دریافت شده و فرآیند ادراک به صورت ذهنی پردازش می شود. این اطلاعات نه تنها شامل فرم، عملکرد و معنای میط می باشند بلکه شامل فاصله ها، مرز های کنش متقابل و در قیقت آستانه و ریم های یک فضا نیز می باشند. تمامی این مرک ها منشاء اساساتی هستند، که در گذر، یا در استفاده از یک فضای شهری در ما به وجود می آید. این اساسات می توانند در نهایت منجر به اساس رضایت و یا عدم رضایت از یک میط گردند و یا در کل هدف از ضور انسان در یک میط شهری را تغییر دهند. این تغییر هدف ممکن است مثبت و یا منفی باشد. آنها می توانند ما را جلب و یا دفع کنند و یا تی ما را ترغیب به عملی مناسب و یا نامناسب کنند.
  ضور مکرر در یک میط شهری، در پیش زمینه ذهن ما، رفتارهای میطی ما را شکل می دهد و این همان رفتار هائی هستند که به صورت ناخودآگاه توسط ما در سایر بافت های شهری اطراف آن میط بروز می کند. عدم توجه به رمت و قوق شخصی انسان ها در یک میط شهری، نه تنها ما را نسبت به آن فضا بیزار می کند بلکه دیدگاه رفتاری ما را در مواجه با سایر میط های شهری اطراف آن مکان را نیز شکل می دهد. در واقع باید اذعان نمود که مشکل اصلی شهرهای امروزی ما در ایران، عدم وجود یک ساختار منظم و عدم رعایت آستانه و ریم انسانی در بافت های شهری می باشد. هر چند که امروزه درمعدود نقاطی از شهرهایمان می توانیم بافت های شهری مناسبی را پیدا کنیم، اما همانطور که در بالا اشاره شد رفتار انسان در این میط ها همچنان تت تاثیر تصویر ذهنی آنها از کلیت بافت آن شهر می باشد. لذا اولین قدم در طرای مناظر شهری، تولید طری جامع و مانع برای ارتقا کیفیت منظر شهری در بعدی کلان و فرا منطقه ای می باشد.
  آقای دکتر پاکزاد در مقاله عناصر کیفی یک منظر شهری به زیبائی به مقوله ادراک در بافت های شهری اشاره می کنند و بیان می کنند که ادراک در یک فضای شهری به 3 عامل وابسته است. اول به آمادگی و ظرفیت ادراک انسان های استفاده کننده از آن فضا. دوم به میط موجود و یا شرایط فضائی که انسان در آن قرار دارد. و سوم منظر شهری، که به عنوان فرستده اطلاعات عمل می کند. که این اطلاعات اصل از منظر شهری را می توان به نوبه خود به دو دسته عناصر فیزیکی/کالبدی و انسانی تقسیم نمود. عناصر فیزیکی/کالبدی، عناصری مصنوع، ساخته ی گروهای استفاده کننده و یا ارگان ذی ربط می باشد که از بدنه، کف، پوشش گیاهی، مبلمان شهری و ... تشکیل شده اند. این عوامل همان مرک های میطی اند که ما آنها را در یک فضا درک و دریافت می کنیم. منظور از عوامل انسانی، افراد و فعالیت های این افراد در فضا است. این افراد با رفتارهای خود جزء لاینفکی از فضای شهری می باشند. نظریه آستانه و ریم فعالیت های انسانی که توسط ادوارد هال در دهه 1950 ارائه گردید به این مبث رفتار های انسانی اشاره دارد و شدیدا بر توجه به رفتار انسان در طرای یک فضا بلاخص یک فضای شهری تاکید دارد.
  آنچه که از مباث بالا می توان نتیجه گرفت این است که در طرای منظر شهری نباید صرفا به مسائل فیزیکی و کالبدی آن توجه نمود، بلکه باید رفتارهای انسانی و ریم های آن را نیز مورد توجه قرار داد. بدون شک طرای فضای سبز و سایر عناصر شهری بر رفتارهای انسانی تاثیر گذار می باشند. هدف ما در این مقاله ارائه راهکار جهت توجه هر چه بیشتر به طرای منظر شهری (منطبق بر رفتار انسانی) می باشد. در این راستا ابتدا به مبث میط و منظر شهری می پردازیم و سپس بث کامل انسان، ریم و نیاز های انسانی در میط شهری را مطر می نمائیم.
  میط
  میط و منظر شهری چیست؟ به اعتقاد جان لنگ، نویسنده کتاب آفرینش نظریه معماری، میط عبارت است از فضای موجود اطراف انسان. میط شامل میط بالقوه و میط موثر می باشد. میط بالقوه همان میطی است که طراان خلق می کنند و میط موثر میطی است که مورد استفاده شهروندان قرار می گیرد. در واقع یک میط موثر به روایتی در ال شدن است و میط بالقوه میطی در اندیشه است. در میط موثر است که ادراک و در نهایت اساس بدست می آید. در منابع مختلف تقسیم بندی های متفاوتی را برای میط و منظر شهری در نظر گرفته اند. از این تقسیمات آنچه توجه ما را به خود جلب کرده است، تقسیمانی می باشد که کورت کافکا برای نوه نگرش به یک میط قائل شده است. اومیط را به 4 قسمت زیر تقسیم کرده است.
  میط کالبدی : نگرش به یک میط از دیدگاه عوامل جغرافیایی و عناصر میطی آن
  میط اجتماعی: نگرش به یک میط از دیدگاه نهادها، افراد و گروه های استفاده کننده از آن میط
  میط روانشناختی: نگرش به یک میط از دیدگاه تصاویر ذهنی اصل از آن میط
  میط رفتاری: نگرش به یک میط از دیدگاه مجموعه عوامل میطی که فرد نسبت به آن واکنش نشان می دهد

  آنچنان که می بینیم کورت کافکا بین جهان قیقی یا عینی اطراف انسان با جهان پدیدار شناختی تفاوت قائل شده است. میطی که خود آگاه یا ناخود آگاه بر الگوی های رفتاری و واکنش های روی مردم تاثیر می گذارد. با توجه به این مفاهیم باید بدانیم که میط ما در چه نظام اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است. مطمئنا در نظام های اجتماعی مختلف تعاریف مشخصی از فاصله ، ریمها و اترامات انسانی وجود دارد. در هنجارهای فرهنگی است که روابط ما الگوی مشخص خود را می گیرند.
  توجه به نظام های اجتماعی و فرهنگی موجود در بافت های شهری امروز ایران از اهمیت بالائی برخوردار است. مشکلاتی که امروزه در زیر ساختهای شهری ، اقتصادی و اجتماعی شهرهایمان وجود دارد نشات گرفته از عدم توجه به این نظام ها می باشد. بی توجه به مسایل میطی و تاثیر آن بررفتارهای انسان و نا رضایتی مردم از میط زندگی ، باعث بوجود آمدن مشکلات بسیار شدید اجتماعی شده است که رهایی از آنها برنامه ریزی دقیق و بلند مدتی را می طلبد.
  توجه به ماشین و اقتصاد و اشتغال زایی ، بدون توجه به معضلات شهری از آلودگی و ناهنجاریهای میطی گرفته تا بهم خوردن نظم و آسایش باعث بروز مشکلات فراوانی شده است که لازم است توجه طراان را به این مسائل معطوف نمود و مشکلات موجود را روش تر و صریتربیان کرد.
  ال این سوال مطر می شود در نظر گرفتن این نظام ها در میط شهری چه هدفی را دنبال می کنند، در واقع هدف یک میط و منظر شهری از رعایت این نظام ها چه می باشد؟ بهترین جواب برای این سوال را می توان در نگاه دونالد اپیلارد نسبت به میط های شهری دید. دونالد اپیلارد اهداف میط شهری را در هفت بخش ارایه داده است:
  1- دسترسی به امکانات 2 –یات بخشی 3 – هویت 4 - یات عمومی و اجتماعی 5 - اصالت فضا 6 - عدالت اجتماعی 7- خود اتکایی
  آنچه که از مطالب فوق برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است نتیجه این اهداف است که عبارت است از یات بخشی و ایجاد پویائی با در نظر گرفتن کلیه عوامل فرهنگی-اجتماعی در یک میط و یا منظره شهری. در چنین فضائی که یات درآن جریان دارد باید به افراد گوناگون با شرایط اجتماعی ، سنی و جنسی متفاوت توجه کرد تا بتوانند در آسایش و سلامت روانی و بدور از اختلالات ناشی از تداخل فعالیت ها و تداخل ریم ها به فعالیت بپردازند. در چنین میطی است که منظر شهری در فعالیت های خود، با ایجاد اترام متقابل بین افراد، یاتی پویا را به جریان می اندازد. آنچنان که اپیلارد می گوید " شهر باید مکانی باشد که ساکنان آن بطور فردی و اجتماعی اساس کنند که در آن نقش دارند. میطی که درآن اساس فشار نکرده و خود را درخانه اشان س کنند."
  یکی از نکات مهمی که اپیلارد در اهداف طرای منظر شهری بیان می کند، مبث هویت در فضای شهری می باشد. مشکلی که متاسفانه کشور ایران همچنان با آن درگیر می باشد. هویت و پیشینه تاریخی قدرتمند بافت های تاریخی شهر های ما بر هیچ کس پوشیده نیست. متاسفانه ما شاهد آن هستیم که امروزه نوع نگاه ما به طرای منظر شهری در این بافت ها هیچ تفاوتی با شهرک های نو ساخته ندارد و هر روز شاهد نابودی میراث با ارزش کشور خود هستیم. امروزه بر همه ما، طراان مناظر شهری لازم است تا با بینشی قوی و مطالعاتی قدرتمند زمینه ایا قدرت فرهنگی و هنری اصیل ایران عزیز را فراهم نمائیم.

  تصویر شماره 1: خیابان سپهسالار تهران تصویر شماره 2: بافت اطراف میدان بهارستان تهران
  همانطور که در تصاویر شماره 1 و2 مشاهده می کنید منطقه دارای پتانسیل بالای تاریخی و فرهنگی می باشد. طرا می تواند از این پتانسیل بسیار با ارزش در جهت ارتقا سط کیفی منظر شهری خود استفاده نماید. در تصویر شماره 2 مشاهده می کنید که نه تنها از این پتانسیل استفاده نشده بلکه با ساخت سینما با متریال آلکوباند که اصلا درخور این فضا نمی باشد باعث تخریب هویت منطقه نیز شده است. متاسفانه از اینگونه موارد در هسته های تاریخی شهرهایمان به وفور دیده می شود. وجود چنین مشکلاتی در بافت های شهری مان نشات گرفته از 2 عامل می باشد. اول عدم وجود قوانین جامع و مانع در زمینه طرای در بافت های تاریخی شهر ها و دوم عدم توانائی ارگان های مجری ذی ربط جهت اجرای قوانین. هرچند که در سال 1369 در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط و مقرارات نماهای شهری به تصویب اعضا رسید، اما متاسفانه به علت عدم توانائی ارگان های ذی ربط همچنان شاهد بی توجهی به نما های شهری هستیم.
  [فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را ببینند. ]

 6. #14
  آتيشپاره
  Pari's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  تو قلب ... :دي
  Posts
  8,903
  Thanks
  2,271
  Thanked 4,552 Times in 2,241 Posts
  حالت من : ShadOsarhal
  جايگاه ايستگاه هاي مترو در منظر شهري

  امروزه بشر براي كاهش اتلاف زمان و ركت سريعتر، از آسمان و درياها گذشته و زيرزمين را نيز در اختيار خود درآوردهاست؛ چراكه همواره در تلاش است تا شبكههاي ارتباطي سريعتري را براي نيل به مقاصدش بيابد....
  تونلهاي زيرزميني و زيرآبي مانند تونل عظيمي كه لندن و نيويورك را در 54 دقيقه به هم متصل ميكند (1) ازجمله اين تلاشهاي بشر است. در ميط شهري اين تونلهاي زيرزميني كه مترو ناميده ميشوند ، به عنوان يك شبكه ارتباطي آسان و پرسرعت كه فارغ از ترافيك ركتي روي زمين ، شهروندان را با اتلاف وقت كمتري جابجا ميكنند مورد توجه روزافزون قراردارند. اما جدا از سات زيرزميني مترو ، ايستگاهها يا مدخل هاي ورودي اين شبكه ارتباطي به عنوان نماد آن روي سط شهر ، اهميت زيادي دارد. طراي ايستگاههاي مترو تت تاثير پيشرفتهايي است كه در زمينه ساخت و تجهيز قطارهاي زيرزميني ميشود . هرچند از ركت اولين قطارهاي شهري درغرب نزديك به يك قرن ميگذرد، اما ايده اوليه طراي متروها و فضاهاي زيرزميني كنوني را ميتوان در طرهاي آنتونيو سانتاليا (2) معمار فوتوريستي دهه دوم قرن بيستم ايتاليايي يافت . در طرهاي وي در نمايشگاه طراي معماري فوتوريستي، شهر با آسمانخراشهاي بلندمرتبه بر روي شبكهاي از راههاي زيرزميني براي تردد خودروها، اتوبوسها و مترو تصوير شدهبود؛ اين طرهاي جسورانه هرچند در آنسالها مورد توجه قرارنگرفت اما آنچه در ذهن وي بود امروزه كاملا تبلور يافته است.
  اما در ايران مترو ازسابقه طولاني برخوردار نيست؛ هرچند طر اداث قطار شهري در سال 1984 تائيدشد وليكن درگيري ايران در جنگتميلي مانع از شكلگيري نهايي طر و به نوعي كندي اجراي آن را سبب شد. درسال 1999متروي تهران به شكلي جامع و با راهاندازي خطوط اصلي شروع به كاركرد و اكنون خطوط ديگر مترو بهتدريج در ال شكلگيري هستند. تفاوت اصلي ميان متروهاي ايران (تهران،ساختمترو شهرهاي اصفهانو مشهد هنوز بهاتمامنرسيدهاست.) و متروهاي كشورهاي ديگر از همين مساله ناشي ميشود ، زيرا اين كشورها با سابقه طولانيتري كه در اين زمينه دارند با سليقه و خواست شهروندان، تاثيرات ايستگاههاي مترو در منظر شهري و چگونگي خوانايي آن در بافت شهري آشنا هستند . تهران امروز كه به علت سياستهاي چندگانه مديران شهري در طي تقريبا نيم قرن كاملا آشفته شده است ، شاهد يك مهمان خوانده عظيم الجثه است كه در نقاط مختلف شهر سر بيرون آورده . در ايستگاهاي مترو تهران ، كيفيت قرباني كميت مي شود ؛ شتاب براي به پايان رساندن ساخت ، هرچند با توجه به اهميت موضوع ، منطقي جلوه مي كند لكن مسايل فني ، سبب گم شدن لقه زيبايي شناسي در اين ميان مي شود . ايستگاههاي مترو تهران چنان باعظمت ساخته مي شوند كه تمامي منظر اطراف را در خود مي بلعد . نگاهي به ايستگاههاي شهر تهران اين موضوع را روشن مي سازد ؛ ايستگاه هفت تير در ميان زمين و آسمان و در لبه خيابان قرار دارد ، ايستگاه دروازه دولت با اقتدار تمام نيمي از سط پياده روي عريض اشيه خيابان را بلعيده است ، ايستگاه سرسبز مانند يك ساختمان چند طبقه ساخته شده و تمام وادهاي تجاري و مسكوني كناري را پنهان كرده است . اين نوع ساخت ايستگاه مترو ، بدون كوچكترين توجه به همسايگي ها و منظر شهري ساخته مي شود . طبق كدام قانون شهري و شرعي ، در كنار يك خانه يك طبقه ايستگاه عمومي مترو به ارتفاع يك ساختمان دو طبقه ساخته مي شود . طبق كدام ضابطه بر سر چهار راه پر ترافيك ، يك ساختمان تاسيساتي بلند ساخته مي شود . طبق كدام اصول شهري ، يك ميدان به عنوان يك هسته اجتماعي در مقياس مله به بهانه ساخت يك ايستگاه مسدود مي شود در الي كه همواره شهرسازان معتقدند ايجاد بن بست و يا تغييرات كالبدي در ملات كنوني(مشابه همان تجربه اي كه در نواب اتفاق افتاد ولي در مقياس كوچكتر ) سبب برهم خوردن نظام اجتماعي و افزايش بزهكاري است .


  براي جانمايي ايستگاههاي مترو در تهران نبايد تنها مسائل فني ساخت مترو را در نظر گرفت. مترو يك پديده شهري در خدمت شهروندان است . ايستگاه مترو نيز يك ساختمان نيست ، دريچه اي است كه سيل جمعيت از آن به سط شهر منتقل مي شوند ، اين دريچه هر چند بايد داراي ارزش بصري ، معماري و قابليت خوانايي در بافت شهري باشد اما آنقدر نيست كه مانند يك ساختمان با سازه سنگين ، مصال سنگين مانند يك توده عظيم ساخته شود و همه اطراف را تت تاثير خود قرار دهد . اين اندازه بزرگ هر چند تاثير بسيار كمي در سهولت دسترسي به مترو را فراهم مي آورد اما هر قالب ديگري براي ايستگاههاي مترو با ابعاد و اندازه هاي منطقي تر نيز به مرور در بافت شهري و ميان شهروندان به عنوان يك نشانه خاص درك و قابل استفاده مي شد . دريچه مترو در تهران امروز تداعي كننده نوعي سبك معماري است كه در شهر تهران وجود دارد و آن سبك مصال است كه فرم و متوا در زير مصال گم مي شوند ال آنكه اين دريچه ميتواند يك سازه سبك زيبا ، يك ساختمان كلاسيك ، يك ساختار عظيم پوشيده از سنگ و يا تي يك گودال باشد . اين بسته به نظر سازندگان است كه كدام را انتخاب كنند . اما به نظر مي رسد ايستگاههاي مترو تهران گودالي است كه با يك پوشش مصنوعي ، بدون هويت كه با عظمت خود نام مترو را فرياد مي زند در پياده روهاي شهري كوبيده ميشود . اين فرياد مي تواند يك نجوا يا يك قصيده كوتاه آهنگين باشد . اين قصيده اگر گوشنواز باشد در صداي ترافيك و هياهوي خودروها شنيده ميشود و مسافران را به سوي خود مي خواند و ديگر نيازي به نابودي پياده روها ، تجاوز به ريم وادهاي مسكوني و تجاري ، خرد كردن لبه خيابانها نباشد . ايستگاه مترو تنها يك دريچه ورودي و خروجي است .
  درمقام مقايسه ميان متروي تهران و نمونههاي خارجي ضعف در طراي كاملا مشهود است. عدم توجه به كيفيت سطو، نورپردازي طبيعي و مصنوع ، عملكردگرائي صرف ، عدمتوجه به مبادي زيبايي شناختي و برخورد سطيو ناقص با مقوله طراي ايستگاه از دلايل اين نقص است. براي رسيدنبه سط مطلوب درطراي ايستگاهها بايد در انتخاب معماران دقت فراوان داشت؛ نميتوان به بهانه سپردن طراي به افراد داراي تجربه در اين زمينه ، بر نام معماران خط كشيد. اگر اين پروژهها به مهندسان عمران واگذار شود نتيجه بهتر از وضع موجود ، ساختاري عظيم الجثه با تزئينات نازيبا ، نخواهد بود . بهتر است شهرسازان و معماران منظر براي تعيين جانمايي ايستگاهها به مشورت گرفته شوند . مهندسين عمران و متخصصين مترو بر مسائل ساختاري نظارت كنند و پروژه به بهترين معماران داده شود و در طراي ايستگاه از پهنهورودي و بستر شهر و سط زمين تا طراي سكوها به آنها آزادي عمل داد تا طرهايي نو ، معمارانه و كارآمد به وجود آيد.


  منابع:
  1. نگرشي بر جايگاه طراي داخلي در متروها/ شهاب ميرزائيان /مجله تزئينات ساختمان/ ديماه 1384
  2. مباني و مفاهيم در معماري معاصر غرب / ويد قباديان / دفتر پژوهشهاي فرهنگي 1382
  3. سايت اينترنتي متروي تهران
  4. سايت اينترنتي discovery
  5. نقشنو شماره ۱۲


  شهاب ميرزائيان - آرونا

 7. #15
  آتيشپاره
  Pari's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  تو قلب ... :دي
  Posts
  8,903
  Thanks
  2,271
  Thanked 4,552 Times in 2,241 Posts
  حالت من : ShadOsarhal
  مفهوم منظر شهری

  مقدمه :
  ادموند بیکن بر این اعتقاد است که ساختن شهر یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری است که شکل آن همواره شاخص شناخت بی رم درجه تمدن بشر بوده و خواهد بود. او مجموعه تصمیمات مردم ساکن آن شهر را تعیین کننده شکل آن می داند و به نظر او در شرایط خاص، اصل تاثیر این تصمیمات در یکدیگر قدرتی است چنان روشن و شکیل که به زاده شدن شهری اصیل می انجامد.
  بیکن در بخشی از کتاب «طرای شهرها» به عنوان «شهر اصل عملی ارادی» بر این تصور که شهرها یک جور ادثه عظیم اند که خارج از اختیار و اراده انسان رخ داده و صرفاً از قانونی تغییر ناپذیر تبعیت می کنند، خط بطلال کشید.
  به همین قیاس می توان گفت که منظر شهری نیز بعنوان یک شاخص و نماد درجه و کیفیت تمدن و رویات جمعی هر ملت و قومی اصل تصمیمات و تصورات مردم آن شهر است و منظر شهری اصل عمل ارادی و نه مصول اتفاقی یا خارج از یطه قوانین و قواعد انسان فهم است.
  با وجود اینکه امروزه دیگر بر تصور «خارج از اراده انسانی بودن شهر» پافشاری نمی شود و تقریباً همگان با نظر بیکن هم عقیده اند اما هنوز تصور دیگری با قوت و قدرت پابرجاست و آن تلیل و تفسیر شهر و منظر شهری بدون توجه به انسان هم به عنوان سازنده آن و هم بعنوان ادراک کننده آن است.

  دیدگاه های مختلف در ماهیت منظر شهری
  به طور خلاصه سه نظریه مورد «الت وجودی» کیفیت منظر شهری مطر می باشد :
  تلقی کیفیت منظر شهری به مثابه صفتی که ذاتی میط کالبد شهر بوده و مستقل از انسان بعنوان ناظر و مدرک وجود دارد.
  تلقی کیفیت منظر شهری به مثابه مقوله ای کاملاً ذهنی و سلیقه ای که توسط ناظر ساخته می شود و هیچ گونه رابطی به ساختار و خصوصیت میط کالبدی ندارد.
  تلقی کیفیت منظر شهری به مثابه «پدیدار» (فنومن) با رویدادی که در جریان داد و ستد میان خصوصیات کالبدی و مسوس میط از یک سو و الگوها، نمادهای فرهنگی و تواناهیهای ذهنی فرد ناظر از سوی دیگر شکل می گیرد. در این تلقی پدیدار شناسانه، مفهوم منظر شهری، مفهومی قابل تفسیر و تاویل است.
  دو تلقی اول امروزه با بررسی های عمیق فلسفی و مطالعات نوه ادراک انسان از فضای مصنوع مورد تردید واقع شده اند و عموم صابنظران بر وجود رابطه ای تعاملی و دو طرفه بین انسان و میط مصنوع اتفاق نظر دارند.
  بعنوان مثال کریستیان نوربری شولتز براساس ضور عمیق انسان در فهم فضا و وجود یک رابطه سه گانه بین انسان با فضای هستی و فضای مصنوع، شهر را مورد تفسیر قرار می دهد.
  در این نگاه انسان موجودی متفکر است که سعی می نماید با شرایطی که میط فرا روی او قرار می دهد، آنرا معنی دار می سازد. انسانی که پا به فضای هستی می گذارد در آن تفکر نموده و با درک آن به آفرینش فضا یا قوام بخشیدن به فضای هستی می پردازد.
  از نظر شولتز می توان دو مرله برای روند ساختن بوسیله انسان ترسیم نمود. مرله نخست «درک» او از فضای هستی است و مرله دوم ساختن او بر اساس ادراک و درک از فضای هستی است.
  بعد از مرله ساختن، کالبد مصنوع نیز بر ادراک ذهنی انسان تأثیر می گذارد و این دور، تعامل انسان و میط را بوجود میاورد.
  به این ترتیب، منظر شهر برآيند مجموعه ادراكات مسوس و ذهنيت انسان از ميط شهری است. در ابتدا ادراكات مسوس نتيجه تاثير كليت عواملي كه واس انسان را متاثر مي سازد، بدست میآیند. درمرله بعد شناخت مسوس از ميط در تركيبي مادي – معنوي با ذهنيت و خاطرات افراد موجودي جديد خلق مي كند كه منظر نام دارد.

  ادراك منظر شهري:
  در نخستين گام، ادراک منظر شهری ادراكي مسوس است كه موجب لذت، نشاط، آزردگي، ترس و ساير واكنشهاي سي آدمي مي شود. در قيقت عمده ترين اثر كيفيت سيماي شهر در مدوده اين گروه از واكنشهاي روي به ظهور مي رسد. ادراكات مسوس از منظر شهر، تنها در زمينه عناصر بصري نبوده، بلكه سر و صداي ميط، بو و ساير عوامل تاثير گذار بر واس انساني نيز در شكل دهي به آن ايفاي نقش مي كنند.
  از سوي ديگر منظر به داده هاي مسوس جهان اطراف ما خلاصه نمي شود. بلكه پيوسته در ارتباط با ذهنيت ناظر، تشخص مي يابد : ذهنيتي كه بيش از يك نگاه بصري معمولي است. یعنی در منظر شهری نگاه به شهر و میط شهری، نه فقط بوسیله چشم سر بلکه به همراه «چشم دل» یا «چشم ذهن» صورت می گیرد و ترکیبی از این دو نگاه است. از اين رو بررسي منظرين غير از ريخت شناسي ميط به شمار مي آيد.
  ذهن انسان تصویر ذهنی شهر را بر مبنای تاثیرات سی، تجربیات و خاطرات شخصی، قضاوت زیبایی شناسایی تجربیات جمعی و گروهی و خاطرات جمعی، وادث تاریخی و چارچوب فرهنگی ارزش ها و آرمان ها و ایده آل ها شکل می دهد. که به منظر شکل می دهد و هم در منظر شکل می گیرد. زیرا خلق معنا فرایندی منفعل نیست که ذهن اطلاعات سی را دریافت کند و آنها را بر اساس قوانین تداعی معانی به هم متصل کند. بلکه فرآیندی فعال و خلاق است در این فرآیند عین و ذهن یک واد را تشکیل میدهند و ذهن جهانی را که در فرآیند ادراک س می کند، می آفریند. یعنی معنا هم شامل موارد واقعیت مادی (مسوس) و هم زاده ذهن شناساست.
  منظر شهري نیز در آغاز امري عيني است كه بواسطه كيفيت ظهور عوامل فيزيكي ميط موجوديت مي يابد. لكن تدريجاٌ و بواسطه ضور در شرايط تاريخي و تكرار شدن در مقابل گروه انسانهاي ادراك كننده آن، واجد نوعي وجود ذهني گشته و به عنصر مشترك پيوند دهنده افراد جامعه بدل مي گردد. منظر در اين الت موجودي عيني – ذهني است كه در هر دو عالم واقع و ذهن داراي موجوديتي است كه قطع هيچ يك از آنها مقدور نيست.
  به تعبیر راپاپورت؛ « منظر شهری کلیتی است که تی پس از ترک میط نیز در خاطر انسان می ماند، اصل تعامل میان انسان (ناظر) و میط اوست؛ ارتباط متقابل شخص و مکان... منظر شهر مجموعه ای از گشتالت هاست. وقتی کلیتی ذهنی می شود که به آن معنایی استوار داده شود که از ظرفیت فرهنگی یا منطقه ای اقتباس شده است. منظر شهری در واقع کلیت به هم پیوسته ای از نمادها و نشانه هاست که به مفاهیم، ارزش ها، معانی و چیزهایی شبیه به آن واقعیت می بخشد.»
  ویژگی اصلی مفهوم منظر شهری آن است که به عنوان یک پدیده «عینی – ذهنی» انسانی – کالبدی و یک ساختار اجتماعی – فضایی مطر می گردد به عبارت دیگر منظر شهری پدیداری است که تنها از طریق تجربه انسانی و در تعامل میان انسان و میط آشکار می شود. این مفهوم از مفهوم فضایی و سه بعدی کالبد فراتر رفته و با لاظ گردیدن، بعد «معنا» یک تول چارچوبی از پارادیم «فضا» به پارادیم «مکان» دانست. اگر گفته کریستن نوربرگ شوانتز را که «مکان فضایی است که معنایی بدان افزده شده باشد و وظیفه معماری متجسد نمودن معناست بپذیریم، در اینصورت وظیفه طراانی را که در صدد خلق «منظر شهری» باشند، باید جستجو و کشف معانی تاریخی، طبیعی، فرهنگی در میط شهری و عینیت بخشیدن به آنها در قالب های کالبدی و بصری تعریف نمود.
  در مجموع باید گفت: موضوع منظر شهري مقولهای دو بعدي به شمار ميرود : از يك سو به مولفه هاي مسوس (و عمدتاٌ بصري) سازنده فضا مي پردازد و از سوي ديگر به شرايط ذهني فضا شامل ابعاد تاريخي، خاطره اي، هويتي و امثال آنها نظر مي كند.

  منابع:
  مبث سیما و منظر شهری، طر پژوهشي تدوين راهبردهاي ساماندهي نواي اطراف ايستگاههاي مترو. پژوهشكده نظر. 1381
  دکتر سید امیر منصوری، جزوه درس منظر شهری،گروه معماری منظر، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران
  مجله آبادی، شماره 53 ویژه نامه منظر شهری

  ممود تیموری، عضو هیأت علمی مرکز تقیقات نظر

 8. #16
  آتيشپاره
  Pari's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  تو قلب ... :دي
  Posts
  8,903
  Thanks
  2,271
  Thanked 4,552 Times in 2,241 Posts
  حالت من : ShadOsarhal
  بررسی سیاستهای منظر شهری در کشورهای اروپای شرقی

  در سفری که بهمنظور بررسی سیاستهای ساماندهی منظر شهری کشورهای اروپای شرقی در تابستان 87 برگزار شد، یکی از مباث مهم پژوهشی، بررسی سیاستهای ساماندهی منظر بافتهای نوساز آنها بود.


  قرائت منظر بافتهای نوساز شهرها و بررسی اقدامات صورت گرفته در آنها، جایگاه منظر شهری در راهبردهای نوسازی هر شهر را مشخص میسازد. آشنایی قبلی با این راهبردها در برخی از شهرها (از طریق مستندات موجود کتابخانهای)، ارتباط بین راهبردها و اقدامات مورد مشاهده را روشن میسازد و در سایر موارد، با قرائت منظر بافت نوساز و تشخیص اقدامات، سیاستهای اجرایی تلیل شده و راهبردهای اتمالی مورد استنتاج قرار میگیرند.

  تاثیر سیاستهای کلان دولتها در مقیاس شهر و تی کشور، در جهتدهی به راهبردهای نوسازی شهری غیر قابل انکار است. از اینرو و بر اساس مستندات موجود، هر شهر دارای کلید واژهای در مقیاس ملی یا شهری در نظر گرفته شده و راهبردهای نوسازی شهری، سیاستهای اجرایی ساماندهی منظر شهری و اقدامات ویژه ناشی از آن، بر این اساس مورد بررسی قرار گرفتهاند و از بازخوانی اقدامات عمومی نوسازی شهری خودداری شده است.
  مقر ســـــــــــــازمان ملل
  مــــــــــرکز سیاسی کشور
  قطب اقتصــــــــادی اروپـا
  مرکز توریستی نــــــــایه
  مــــرکز صنعتی کشـــــور
  قطب تجـــــــــارت منطقه
  پایتخت فـــــرهنگی کـشور
  نمود این اقدامات و شاخصههای قرائت آن در منظر بافتهای نوساز، طیف وسیعی از سازمان فضایی، ساختار بافت شهری، سیمای شهری، خط آسمان، وضعیت کالبدی و عملکردی، پوشش گیاهی، مصال و رنگ غالب، میزان و نوع ضور اتومبیل و انسان و مواردی از این دست را با نیم نگاهی به سوابق تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیِ بستر آنها، در بر میگیرد.

  تمایز ویژگیهای ساختاری بافت نوساز خط آسمان بافت نوساز- فرانکفورت- بافت مرکزی شهر


  تمایز مصال و فرم کالبدی بافت نوساز – کلن – بافت مرکزی شهر دانهبندی بافت نوساز- برلین
  مقیاس فضاهای شهری بافت نوساز – برلین – بافت مرکزی شهر بافت نوساز- پوشش گیاهی


  نوسازی شهری و عوامل طبیعی – آمستردام- بافت مرکزی نوسازی شهری و ریم ابنیه تاریخی – وین – بافت تاریخی

  در این پروژه منظور از بافت، مجموعهای از ابنیه و فضاهای باز شهری است که دارای ویژگیهای شکلی، تاریخی یا کارکردی مشابه باشد و بافت نوساز، بافت شهری است که بخش عمدهای از آن بر اثر عوامل طبیعی یا انسانی تخریب شده و مجدداً ساخته شده باشد. از اینرو توسعههای شهری در اراضی بکر، موضوع بررسی منظر بافتهای نوساز نبوده و صرفاً در قالب سیاستهای کلان توسعه شهری بهصورت اجمالی به آنها پرداخته شده است.
  بر این اساس، نوسازی میتواند بهصورت؛
  1- تدریجی و پراکنده، در قالب جایگزینی ابنیه جدید با بناهایی که در طول زمان بهطور طبیعی فرسوده شدهاند، باشد که بهعنوان بافت نوساز قابل بررسی نیست
  2- و یا در بازه زمانی کوتاه و با برنامهریزی متمرکز در تخریبهای وسیع بافت شهری بر اثر عوامل طبیعی یا انسانی صورت پذیرد که در کشورهای بلوک شرق اروپا بهواسطه جنگهای متعدد و تخریبهای قابل توجه ناشی از آن، بخش عمدهای از نوسازیهای انجام شده را شامل میگردد. نوسازیهای مدرن (پس از اتمام جنگ، تامین نیازهای اولیه ناشی از آن و ثبات تولات شهری) در این شهرها و ارتباط آنها با یکدیگر، نیز قابل تامل خواهد بود.  فرانکفورت- بافت مرکزی- تخریبهای وسیع جنگ جهانی دوم

  و ضرورت نوسازی متمرکز بافت شهری

  منظر بافتهای نوساز در هر دو بلوک، فارغ از پیشفرضهای موجود در زمینه تفاوتهای شرق و غرب، قرائت شده و سیاستهای ویژه ساماندهی منظر شهری بافتهای نوساز کشورهای شرقی در مقایسه با کشورهای غربی مورد بررسی قرار گرفتهاند. تفاوت این سیاستها در شرق و غرب در برخی از نمونهها، ناشی از تفاوت سیاستهای کلان مدیریت شهری در دول کمونیستی و غیر کمونیستی و الزامات نوسازی شهری پس از جنگ در بلوک شرق بوده است. اما در بسیاری از موارد، سیاستهای ساماندهی منظر بافتهای نوساز ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با تصمیمات مدیریت شهری و نقش عملکردی تعیین شده برای هر شهر در مقیاس ملی دارد. بهطوریکه بسیاری از شهرهای دارای شرایط زمینهای مشابه، با توجه تفاوت نقش عملکردی شهر، دارای سیاستهای نوسازی شهری متفاوت و بهتبع آن مناظر شهری متمایز، متعارض، متباین، متنافر و تی متضاد میباشند.

  سرگروه: مینا فلا زادگان/دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز/ ورودی 77
  اعضای گروه: امیر طهماسبی، مهدی فاطمی، اسان دیزانی

  نشریه اینترنتی معماری منظر

 9. #17
  آتيشپاره
  Pari's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  تو قلب ... :دي
  Posts
  8,903
  Thanks
  2,271
  Thanked 4,552 Times in 2,241 Posts
  حالت من : ShadOsarhal
  سیما و منظر فضاهای شهری

  فضاهای شهری گره ها و مسیرهائی هستند که ضمن مصور بودن، باید از فعالیت و سرزندگی نسبی هم برخوردار باشند. چنین فضاهائی لزوماً باید دارای ویژگی های خاص فیزیکی و ادراکی باشند تا بتوانند سرزندگی را در خود پدید آورده و فظ کنند. (Lan Bentley) در واقع پدیده ئی است که خود را به صورت عینیتی باور پذیر به استفاده کنندگانش می نمایاند.

  طرای شهری دانشی است که ارتقاء کیفیت میط را براساس ادراک و رفتار مردم، کارشناسان و مدیران برنامه ریزی می کند. (۱) آفرینش و ساخت یک فضای شهری باید با عملکردها و فعالیت های انسانی هماهنگ باشد و از لاظ فیزیکی همهٔ شرایط لازم برای ضور انسانی ها را دارا باشد. این تأکیدی بر تعریف منظر شهری به مثابه عینیتی است که مستقل از انسان وجود دارد و توسط او درک می شود. (۱). منظر یک فضای شهری شامل کلیهٔ اطلاعات موجود از آن فضا است که توسط واس دریافت شده، در فرایند اردارک پردازش می گردد. منظر به عنوان فرستنده، در برگیرندهٔ اطلاعات گوناگونی است که می توان آنها را به دو دستهٔ عناصر فیزیکی کالبدی و عوامل انسانی تقسیم کرد.

  کالبد فیزیکی منظر خود از سه موضوع جداره، بام و زمین تشکیل شده است بنابراین بعد فیزیکی سیمای شهر خود شامل سه لایه است:
  سیمای جداره
  سیمای بام
  سیمای زمین

  بعد دیگر سیمای شهر جنبهٔ ادراکی آن است. طبق تعریف، سیما تصویری است که از راه ادراک و پردازش منظر در ذهن پدید می آید. (۱ ) ضور مردم و نوهٔ فعالیت و عملکرد آنها در فضای شهری به همان اندازهٔ سیمای جداره، بام و زمین بر فضای شهری تأثیرگذار است. از این رو سیما و منظر فضاهای شهری باید از هر دو جنبهٔ ادراکی و فیزیکی نگریسته شود.

  ● سیمای بام (Roof Scape)
  سیمای بام از دید ناظر دربرگیرندهٔ سیمای مجموعهٔ عناصری است که میان خط آسمان (Sky line) ـ مرز جدائی ـ کالبد جداره با آسمان و خط پایه (Cornish line) ـ مرز بالائی جدارهٔ قائم ـ جای دارد.

  ● سیلوئت (دورنما)
  سیلوئت شهری عبارت است از منظر خط آسمان در متن افق و تفاوت آن با خط آسمان در این است که با استفاده از سیلوئت، تجمع های ارتفاعی و تأکیداتی که بر عناصر خاص وجود دارد، اغتشاش، نظم و یا جهت دهی مناظر بررسی می شود.

  ● خط آسمان (Sky line)
  خط آسمان، مرز جدائی بالای جداره و آسمان از نظر ناظر است. خط آسمان از مهم ترین عناصر سیمای شهری به شمار می رود و دربرگیرندهٔ هویت سیما و منظر در هر مل است.

  ● سیمای جدارهٔ شهری
  سیمای کالبد فضای شهری از همجواری ها، مصوریت و زمینه تأثیر می پذیرد یک بدنه افزون بر تقسیمات عمودی (مدودهٔ ساختمان ها) مدوده های عمودی نیز دارد. بدنه یا به یک گذر می رسد که نبش پدید می آید و یا با زاویه به بدنهٔ دیگری برخورد می کند که در این الت کنج پدید می آید. بدنه ها از سوی دیگر مدود به زمین و آسمان اند. فصل مشترک سط بدنه با آسمان، خط آسمان و مل برخورد آن با کف، خط زمین است که جملگی مدوده های افقی یک بدنه را تشکیل می دهند.

  ● مصور بودن فضاهای شهری
  مصور بودن یک فضا با توجه به نسبت پهنا به بلندای آن تعریف می شود. کاهش یا افزایش این مقدار، س بسته بودن یا گشودگی را در یک فضا پدید می آورد.

  ● جداره و زمینه
  یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در جداره ها و بدنه های شهری نوهٔ همجواری بناها در کنار یکدیگر است. (lan Bentley)

  ● نبش ها
  تقاطع ها همواره از نقاطی هستند که باعث تمرکز فعالیت ها و افراد در نقاطی خاص می شوند و معمولاً شکل گیری آنها متفاوت از سایر جداره ها و براساس جلب توجه افراد است. از این رو ساختار فیزیکی آنها از لاظ تأکیدهای بصری و نشانه ئی باید انتظارات لازم را برآورده کند.

  ● سیمای زمین
  زمین معرف منظر بستر فضای شهری و مجموع عناصر طبیعی و مصنوعی جای گرفته بر آن است.

  ● تأثیر عملکرد و فعالیت در سیما و منظر فضاهای شهری
  افزون بر کالبد فیزیکی شهر، آن چه سیمای فضاهای شهری را کامل می کند ضور و فعالیت های آنها در این فضاها است. (Gorden Cullen) ضور افراد از قشرها و ر رده های سنی گوناگون باعث پیدایش منظر دیگری از شهر می شود که بی گمان کالبد فیزیکی به تنهائی نمی تواند چنین سیمائی را پدید آورد. این در الی است که عوامل فیزیکی تنها می توانند فضا را برای ضور افراد مطلوب کنند. به طور مثال وجود یک اثر ارزشمند می تواند باعث ضور شمار زیادی گردش گر و جهانگرد در مل شود که در پی آن فعالیت های گوناگونی شکل می گیرد. بنابراین افزون بر عوامل زیبائی شناختی کالبد، وجود عملکردهائی که باعث سرزندگی و ضور افراد در فضاهای شهری و یطهٔ عمومی می شوند، نیز اهمیت زیادی دارد. نفوذ بعضی فعالیت ها از داخل مغازه ها به درون فضای شهری خود عامل مؤثری بر سرزندگی فضای شهری است. به عنوان نمونه می توان به رستوران هائی اشاره کرد که مل نشستن مشتریان در فضای بیرونی آن قرار دارد و به این ترتیب زندگی درون رستوران در بیرون آن نیز جریان پیدا می کند.

  ۱) بیانیه ٔ همایش سیما و منظر شهری ۱۳۸۲

  الهه بیگدلی، کارشناس ارشد معماری و طرای شهری

  ماهنامه شهر و ساختمان

 10. #18
  آتيشپاره
  Pari's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  تو قلب ... :دي
  Posts
  8,903
  Thanks
  2,271
  Thanked 4,552 Times in 2,241 Posts
  حالت من : ShadOsarhal
  نقش هنر در منظره سازی شهری

  معماری منظر ترکیبی از مناظر و هرچه موجود در آن نظیر بناها، خیابان ها، پیاده روها، فضاهای باز، اماکن عمومی و مراکز فعال می باشد. یک عنصر مهم در معماری منظر استفاده از هنرهای عمومی است. هنرهای عمومی، عناصر میطی هستند که معمولاً ویژگی های تاریخی، زیبایی شناسی و عملکردی یک مکان یا رویداد را به نمایش گذاشته و به اشکال گوناگون نظیر مجسمه، بناهای یادگاری، نقاشی دیواری، فواره، روشنایی و علایم دیده می شوند.
  اشکال گوناگون هنر در اماکن عمومی جلوه خاصی به میط داده و به آن شخصیت می بخشند. به عنوان مثال، انواع مجسمه ها که بیانگر یک واقعه تاریخی، سبک، اندیشه و فرهنگ خاصی می باشند؛ نقاشی های دیواری که بر روی دیوار ساختمان ها دیده می شوند؛ هنرهایی که بیانگر اهمیت تاریخی، فرهنگی و یا بصری یک فرآورده یا رویداد هستند؛ فواره ها که انعکاس و خنکی آب را نشان داده و اساس آرام بخشی به میط می افزایند تقریباً در هر شهری وجود دارند. این نوع هنر، شهر را به مردم می شناساند، با استفاده از بناهای تاریخی به معرفی اشخاص و شخصیت ها می پردازد، تعامل و گردهمایی اجتماعی را تشویق می کند و مطالب آموزنده ای را درباره یک رویداد تاریخی در اختیار عموم قرار می دهد تا بدینوسیله مردم به تاریخ بیندیشند و رویدادهای تاریخی را در ذهن مرور کنند. به همین دلیل هنرهای عمومی غالباً در میادین و پارک های عمومی مشاهده می شوند.

  [فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را ببینند. ]

 11. #19
  شهرساز ساناز's Avatar
  Join Date
  Nov 2014
  Posts
  2
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  حالت من : Khoonsard
  ممنون از همه دوستان
  خسته نباشید

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
طراحی توسط: مرجع حرفه ای ویبولتین
انجمن دانشجویان ایران در یک سال اخیر به وضعیت مقاله در ایران کمک شایانی کرده است.این انجمن هم اکنون به مرجع مقاله در ایران تبدیل شده است. از بودن در جمع صمیمی دانشجویان ایرانی لذت ببرید.
ارتباط با ما در مورد انجمن ارتباط با در مورد مارکت ورود به مدیریت انجمن ایمیل مدیریت انجمن : irdoc.net@gmail.com
تلفن همراه: 0933333333
تلفن ثابت: 00000000-0511

آیدی یاهو:
انتخاب كاربر برتر ماه انجمن دانشجويان ايران